header2

איגרת ביקורת

איגרת הנכתבת כשבית דין מוכרים נכסי יתומים, או נכסי הלווה שלא מדעתו, או גזבר המוכר ניכסי הקדש. האיגרת היא הכרזה, חובת פרסום מכירת נכסים על ידי בית-דין או אפוטרופוס, שנועדה להרבות במחירם. המילה 'ביקורת' נוספה משום שעל  ידי ההכרזה של מכירת קרקעות על ידי בית דין באים בני אדם לבקרה ולשומהּ, או משום שמדקדקים היטב במכירה זו שתהיה בשוויה. ישנה מחלוקת ראשונים אם נכתבת האיגרת לפני המכירה או אחריה[1].

 


[1] אנציקלופדיה תלמודית כרך א, טור קלט – קמ; כרך ט, טור קמג.