header2

סמבטיון

סמבטיון[1]

נהר אגדי עליו מסופר בכל ימות השבוע הוא מושך אבנים (או משליך אבנים), אך שובת בשבת. "...נהר סבטיינוס יוכיח שמושך אבנים כל השבוע ובשבת מניח..."[2]. על פי המסורת האגדית הוגלו מעבר לנהר עשרת השבטים[3], ולפיכך לא יוכלו לשוב לארץ ישראל, כיוון שבימות החול לא ניתן לעוברו בשל האבנים, ובשבת אסור הדבר על פי ההלכה[4]. רבים האמינו בקיומו של הנהר וניסו להצביע על מקומו הגיאוגרפי[5].[1] הכתוב להלן מתבסס על הכתוב באנציקלופדיה העברית כ"ו, ערך 'ס(מ)בטיון', עמ' 108.

[2] בראשית רבה (אלבק) פרשה יא

[3] ראו ירושלמי סנהדרין פ"י כט ט"ג/ה"ה עמ' 1327, תרגום יונתן לשמות ל"ד י'.

[4] כך לפי דברי פליניוס, היסטוריון רומאי בן המאה הראשונה לספירה.

[5] לפי יוסף בן מתתיהו הנהר נמצא בין סוריה ללבנון (מלחמות היהודים ז' ה' א'), לפי אלדד הדני בסודן או בחבש, ובמאה ה-19 טען נוסע מהודו כי הנהר מצוי בסין.