header2

בת קול

קול שלוח מן כדי להעביר מסר מהאל לבני האדם, היא המקשרת בין האל לאדם החל מהפסקת הנבואה. מבחינת מעמדה היא פחותה מנבואה ומרוח הקודש.[2]