header2

פרושים

פרושים

אחת מהכיתות שפעלו בימי הבית השני בצד הצדוקים והאיסיים. יוסף בן מתתיהו מציין היו מעורבים בחיי הציבור החל מתקופתו של יוחנן הורקנוס. הם האמינו בקיומה של תורה שבע"פ ונחשבו לאבותיהם הרוחניים של חז"ל.[1] ייתכן כי מקור שמם היה בשל היותם נבדלים[2] מהשאר בענייני טוהרה וטומאה ובאמונה בתחיית המתים ובעולם הבא.


[1]רגב, הצדוקים והלכתם: על דת וחברה בימי הבית השני, עמ' 11; גפני, אנציקלופדיה עברית, עמ' 171 – 174.

[2] ערוך השלם ו', ערך 'פרוש', עמ. '451 -452.


.