header2

שמואל בר בינה

אמורא לא ידוע. עם זאת אפשר כי מדובר ברבי שמואל בר איניא אשר שם אביו מופיע רבות בשיבושים. והוא מוסר בשמו של ר' אחא.[1]מידע זה הוא לפי 'אוצר הדמויות'.[1]