header2

עזרה

חדר גדול, אולם מיוחד בבניין, ובפרט בבית המקדש.[1] בשל קדושת המקום ניתן היה להוסיף עזרה רק על פי בית דין של שבעים ואחד.[2] בבית המקדש היו מספר עזרות: עזרה לכהנים שבה נעשתה עיקר העבודה כי בה היה המזבח, עזרת ישראל שנועדה לגברים ועזרת נשים.[3][1] בן יהודה ט', ערך 'עזרה', עמ' 4416.

משנה, סנהדרין פ"א מ"ה. [2]

[3] ההגדרה מתבססת על אבי יונה, ערך 'בית המקדש', (אנציקלופדיה עברית ח'), עמ' 570 – 571.