header2

אפיקורוס

כינוי לאדם הכופר באלוהים, המכחיש תורה ודת והפורק כל עול. הכינוי ניתן על שמו של הפילוסוף היווני אפיקור.[1] ביהדות נרדף המושג לכופר, כנראה, משום שהסטואיקנים האשימו את אפיקור בכפירה בדת ובהתפרקות מעקרונות המוסר.[2] עם זאת אין הוראתו בתלמודים ברורה, שכן לצדוקים  ייחסו אפיקורסות[3], לכופרים באחדות הבורא[4] וגם למבזים תלמידי חכמים[5] .[1] בן יהודה (כרך א'), ערך 'אפיקורוס', עמ' 349.

[2] לוינגר, אנציקלופדיה עברית ה', עמ' 218 – 219.

[3] בבלי, קידושין סו ע"א

[4] בבלי סנהדרין לח ע"ב

[5] ירושלמי, סנהדרין פ"י ה"א דף כז ט"ד; בבלי, סנהדרין צט ע"ב