header2

צדקה

 שם כולל למתנות עניים, למתן נדבה לנצרכים.[1] בתוספתא נמצאת הבהרה למהות הצדקה: 'צדקה וגמילות חסדים שקולין כנגד כל מצות שבתורה אלא שהצדקה בחיים גמילות חסדים בחיים ובמתים צדקה בעניים גמילות חסדים בעניים ובעשירים צדקה בממונו גמלות חסדים בממונו ובגופו'.[2][1] זו אחת המשמעויות של המושג צדקה. בן יהודה (כרך י"א), ערך 'צדקה', עמ' 5397 – 5400.

תוספתא (ליברמן), פאה פ"ד הי"ט.[2]