header2

אבות העולם

מקובל לראות בשלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, כאבות העולם.[1] נראה כי הגדרה זו היא מאוחרת יחסית, שכן היא מופיעה לראשונה במדרש אגדה: 'כנגד ג' אבות העולם אברהם יצחק ויעקב'.[2] במשנה אבות העולם הם הלל ושמאי;[3] בתלמוד הירושלמי שואלים חכמים מיהם, ואף נחלקים בתשובה, אחת התשובות היא רבי עקיבא ורבי ישמעאל.[4] נראה כי בתחילה אבות העולם נתפסו כגדולים בדורם, ומאוחר יותר נתקבע הביטוי על שלושת האבות בלבד.[1] אנציקלופדיה תלמודית א' ,ערך 'זכות אבות', עמ'  15.

[2] פסיקתא זוטרתא (לקח טוב), שיר השירים פרק ב.

משנה, עדויות פ"א מ"ד. [3]

[4] ירושלמי, שקלים פ"ג ה"א דף מז ט"ב