header2

תיפתר

מילולית, תתפרש; מונח המציע פרשנות למקורות ספרותיים המבוססת על אוקימתות. בדרך כלל כדי לתרץ קושיות ממקורות אלה או כדי לדחות מסקנות שהוסקו מהם.[1][1] מוסקוביץ, הטרמינולוגיה, עמ' 608.