header2

מיתות בית דין

דרכי הביצוע של עונש מוות. בפני בית דין מיוחד של עשרים ושלושה (סנהדרין קטנה) עמדו ארבע דרכים כדי להוציא להורג נאשם בדיני נפשות: סקילה, שריפה, הרג וחנק.[1] בית הדין בחר את צורת ההוצאה להורג על פי העבירה.[1] משנה, סנהדרין פ"ז מ"ז.