header2

גן עדן

המקום בו חיו אדם וחוה לפני שחטאו וגורשו ממנו.[2] על פי האמונה זהו המקום אליו יגיעו הצדיקים לאחר מותם ובו יקבלו את שכרם. השכר הוא רוחני: '...כך עתיד הקדוש ברוך הוא מטייל עם הצדיקים בגן עדן לעתיד לבוא, וצדיקים רואים אותו ומזדעזעים מלפניו'.[3] גן עדן גם נזכר במובן מקום הטובה העתידה לכלל עם ישראל לאחר הגאולה: 'לאן אוליכן לגן הדס'.[4][1] קלוזנר, אנציקלופדיה עברית ב', ערך אחרית הימים, עמ' 455 – 458; י' אורבך וצ' קפלן, שם כ"ו, ערך 'גן עדן', עמ'738 – 739.

[2] וַיִּטַּע יְהֹוָה אֱלֹהִים גַּן בְּעֵדֶן מִקֶּדֶם וַיָּשֶׂם שָׁם אֶת הָאָדָם אֲשֶׁר יָצָר (בראשית ב' ח')

[3] ספרא, בחוקותי פרשה א פרק ג.

[4] בבלי, שבת קד ע"א.