header2

משניות פרק ח' הלכה א בן סורר ומורה מאמתי הוא נעשה בן סורר ומורה משיביא שתי סערות עד שיקיף זקן התחתון לא את העליון אלא שדיברו חכמ' בלשון נקייה שנ' כי יהיה לאיש בן בן לא בת בן לא איש הקטן פטור שלא בא לכלל המצות הלכה ב מאמתיי הוא חייב משיאכל טרטימר בשר וישתה חצי לוג יין באיטלקי ר' יוסה או' מנה בשר ולוג יין אכל בעיבור החודש אכל מעשר שיני בירושלם אכל נבילות וטרפות ושקצים ורמסים אכל דבר שהוא מצוה ודבר שהוא עבירה אכל כל מאכל ולא אכל בשר שתה כל משקה ולא שתה יין אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיאכל בשר וישתה יין שנ' זולל וסובא אף על פי שאין ראייה לדבר זכר לדבר אל תהי בסובאי יין בזוללי בשר למו הלכה ג גנב משל אביו ואכל ברשות אביו משל אחרין ואכל ברשות אחרין משל אחרין ואכל ברשות אביו אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיגנוב משלאביו ויאכל ברשות אחרים ר' יוסה ור' יהודה או' עד שיגנוב משל אביו ומשל אמו הלכה ד היה אביו רוצה ואמו אינו רוצה אמו רוצה ואביו אינו רוצה אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיהו שניהן רוצין ר' יודה או' אם לא היתה אמו ראויה לאביו אינו נעשה בין סורר ומורה הלכה ה היה אחד מהם גידם או חיגר או אילם או סומא או חרש אינו נעשה בן סורר ומורה שנ' ותפשו בו ולא גידמים והוציאו אותו לא חיגרים ואמרו לא אילמים בנינו זה לא סומים איננו שומע בקולינו לא חרשים מתירין בו בפני שלשה ומלקין אותו חזר וקילקל ידון אותו בעשרים ושלשה אינו ניסקל עד שיהו שם שלשה ראשונים שנ' בנינו זה הוא שלקה בפניכם הלכה ו ברח עד שלא ניגמר דינו ואחר כך היקיף זקן התחתון פטור ואם משניגמר דינו ברח ואחר כך היקיף זקן התחתון חייב הלכה ז בן סורר ומורה יידון לשם סופו ימות זכיי ואל ימות חייב שמיתתן שלרשעין הנייה להן והנייה לעולם ולצדיקים רע להן ורע לעולם יין ושינה לרשעין הנייה להן והנייה לעולם ולצדיקים רע להן ורע לעולם פיזור לרשעין הנייה להן והנייה לעולם ולצדיקים רע להם ורע לעולם כינוס לרשעים רע להן ורע לעולם ולצדיקים הניה להן והניה לעולם שקט לרשעין רע להן ורע לעולם ולצדיקים הניה להן והניה לעולם הלכה ח הבא במחתרת ידון על שם סופו היה בא במחתרת ושבר את החבית אם יש לו דמים חייב אין לו דמים פטור הלכה ט אילו שמצילים אותן בנפשן הרודף אחר חבירו להורגו ואחר הזכור ואחר נערה מאורסה אבל הרודף אחר הבהמה והמחלל את השבת והעובד עבודה זרה אין מצילין אותן בנפשן