header2

סוטה

על פי התורה, אם אשת איש שבעלה חושד בה כי קיימה יחסי אישות עם גבר אחר, ואין לו ראיות להוכחת חשדו, והוא טוען כך גם לאחר אזהרת בית דין, אזי מוגדרת האישה כסוטה. הוא רשאי להביאה לכהן, שם תעבור טקס שתיית מים מאררים שבו יוכח אם היתה נאמנה לבעלה (במדבר ה' י"א – ל"א).