header2

בן סורר ומורה

על פי התורה, בן שאינו שומע בקול הוריו והוא זולל וסובא נחשב כבן סורר ומורה. ההורים רשאים לפנות לבית הדין, ובסמכות הדיינים לדונו למוות (דברים כ"א י"ח – כ"א). חז"ל הגדירו את מעשיו ואת המגבלות על פנייתם של ההורים לבית הדין באופן כזה שכמעט ולא ניתן למעשה לקיים את ההלכה, ולכן נאמר בבברייתא: 'בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות'.[1][1] תוספתא (צוקרמאנדל), סנהדרין פי"א ה"ו.