header2

הלכה ז – מיתתן של רשעים הנייה להם ולעולם דף כו ט"ג/ה"ז עמ' 1309

הלכה ז – מיתתן של רשעים הנייה להם ולעולם

דף כו ט"ג/ה"ז  עמ' 1309

תרגום

"שמיתתם של רשעים הנאה להם והנאה לעולם.

ולצדיקים רע להם ורע לעולם.

יין ושינה לרשעים הנאה להם והנאה לעולם.

ולצדיקים רע להם ורע לעולם".

אמר רבי אבהו.

ובלבד יין עם רוב שינה.

אמר רבי יונתן.

ישינים הם מעט

מפני שתהא דעתם מיושבת

האגדה

1 "שמיתתן שלרשעים הנייה להן והנאה לעולם.

2 ולצדיקים רע להן ורע לעולם.

3 יין ושינה לרשעים הנייה להן והנייה לעולם.

4 ולצדיקים רע להן ורע לעולם".  

5. אמ' ר' אבהו.

6. ובלבד יין עם רוב שינה.

7. אמ' ר' יונתן.

8. ישינים הן קימעא

9. מפני שתהא דעתן מיושבת.

עיון קצר באגדה

המשנה עוסקת במיתתם, בשנתם וביינם של רשעים וצדיקים. היא בנויה משני חלקים המקבילים זה לזה בתקבולת ניגודית. החלק הראשון (שורות 1 – 2) עניינו מיתתם של רשעים וצדיקים, והחלק השני (שורות 3 – 4) עניינו יינם ושנתם.

המוות, השינה והיין טובים לרשעים ולעולם, כי מעשי הרשעות נפסקים, אולם מותם ושנתם של צדיקים פוגמים בעולם כיוון שהצדיקות נפסקת.

באשר ליין,[1] רבי אבהו מכוון דבריו לרשעים, וטוען כי שתיית היין  גורמת להם לרוב שינה, ואז הם זוכים כי אינם ממשיכים במעשי רשע, וגם העולם זוכה. ואילו רבי יונתן מכוון דבריו לצדיקים, וטוען כי שתיית היין מביאה אותם לשינה קלה, וליישוב הדעת,[2] והעולם זוכה בצדיקות.


[1]  אין לדעת אם רבי אבהו ורבי יונתן מדברים בכמות שתיית היין או בחוזקו.

[2] השימוש במילת היחס 'מפני' בצירוף פועל בזמן עתיד אינו מקובל, שכן הסיבה היא בעבר. מכאן שניתו להבין את המשפט בשני אופנים: כסיבה – הם ישנים מעט, כי שתו מעט מפני שפועלים ביישוב הדעת. כתכלית – הם שתים מעט כדי שיישנו מעט ויתעוררו מתוך יישוב הדעת.  

 

 
 
 

 

סוגה

מימרה

מונחי דיון

חכמים

רבי אבהו

רבי יונתן

מושגים

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

לא נמצאו

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו