header2

הלכה ח – הבא במחתרת אגדה ב – דף כו ט"ג/ה"ח עמ' 1309

הלכה ח – הבא במחתרת

אגדה ב – דף כו ט"ג/ה"ח  עמ' 1309

תרגום

פעמים שהוא בא להרוג (אינו) נהרג.

מכאן אתה דן לפיקוח נפש.

לומר.

מה !ע'ז! מיוחדת

שהיא מטמאה את הארץ

ומחללת את השם

ומסלקת את השכינה

ודוחים בה את הספק.

כל שכן לפיקוח נפש שידחה את הספק.

האגדה

1 פעמים שהוא בא להרוג (אינו) נהרג.

2 מיכן את דן לפיקוח נפש.

3 לומ'.

4 מה !ע'ז! מיוחדת

5 שהיא מטמאה את הארץ

6 ומחללת את השם

7 ומסלקת את השכינה

8 ודוחין בה את הספק.

9 כל שכן לפיקוח נפש שידחה את הספק.

 עיון קצר באגדה[1]

התנא האנונימי הביע את השקפת עולמו תוך ציון מסקנתו ההילכתית, לפיה במקום שיש ספק אין לשפוך דמים.[2]


[1] המקור תנאי; לעניין שילובו במאגר ראו דברינו במבוא (פיסקה שנייה). גירסאות שונות הובאו על ידי פרשנים שונים, אך דברינו להלן יהיו על פי הנוסח המופיע בכת"י ליידן.

[2] ראו הפני משה על המקום. הוא מאריך בהצגת גירסאות שונות בטקסט ואפשרויות הפירוש השונות. כמו כן ראו פירושו של ת' אלבק למכילתא דרבי ישמעאל, עמ' 292 שורה 16.

 

 

 

סוגה

מימרה

מונחי דיון

כל שכן

חכמים

מושגים

חילול השם  

שכינה

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

מכילתא דרבי ישמעאל (הורוביץ), מסכתא דנזיקין פרשה י"ג עמ' 292

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו