header2

הלכה ח – הבא במחתרת אגדה ג – דף כו ט"ג/ה"ח עמ' 1309 – 1310

הלכה ח – הבא במחתרת

אגדה ג – דף כו ט"ג/ה"ח עמ' 1309 – 1310

תרגום

כתוב

"אם במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים".

שנה רבי חייה.

במחתרת אין לו דמים חוץ למחתרת יש לו דמים.

שנה רבי שמעון בן יוחי.  

אפילו חוץ למחתרת אין לו דמים.

לפי שממונו של אדם חביב עליו כנפשו.

רואה אותו (הגנב) הולך רוצה לקחת ממונו ממנו

וקם עליו והורגו.

האגדה

1 כת'

2 "אם במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים".

3 תני ר' חייה.

4 במחתרת אין לו דמים חוץ למחתרת יש לו דמים.

5 תני ר' שמעון בן יוחי.

6 אפי' חוץ למחתרת אין לו דמים.

7 לפי שממונו שלאדם חביב עליו כנפשו.

8 חמי ליה אזיל בעי מיסב ממוניה מיניה

9 וקאים עלוי וקטליה

עיון קצר באגדה[1]

לפנינו מחלוקת הילכתית בין  רבי חייא ובין רבי שמעון בר יוחאי אם מותר להרוג את הגנב שבא במחתרת לאחר שיצא ממנה, רבי חייא אוסר, ורבי שמעון בן יוחאי מתיר.

רבי חייא לא נימק את עמדתו, ואילו רשב"י נימק את עמדתו באמירה 'לפי שממונו שלאדם חביב עליו כנפשו' (שורה 7), אדם יילחם על ממונו כפי שהיה נלחם כדי לא לאבד נפשו.

רבי שמעון בן יוחאי לא הבהיר למי מכוונים דבריו. אפשר כי לבעלי הרכוש הגנוב, ואפשר כי מכוונים הם לגנב הרואה את אשר גנב כממונו. [2]


[1] המקור תנאי. לעניין שילובו במאגר ראו דברינו במבוא (פיסקה שנייה).

[2] 'כלומר כשזה רואה שהבעל הבית הולך אחריו ורוצה ליקח הממון ממנו יעמוד לנגדו ויהרגנו וא"כ אכתי דיניה כהבא להרגך הוא ואין לו דמים אם קדם בעל הבית והרגו: על המקום. אפשר לומר כי השניים מוכנים להרוג על מנת לזכות ברכוש הגנוב ולו אפילו בהריגת הצד השני. לכן כול הקודם להרוג עושה זאת כי הבא להורגך השכם להורגו' (פני משה על אתר ד"ה לפי שממונו של אדם חביב וכו').

 אך הדברים של רשב"י נאמרו במפורש כדי להגן על הנגנב " אפי' חוץ למחתרת אין לו דמים" (שורה 6 ) לכן פירושו של הפני משה מוצדק.

 
 
 

 

סוגה

מימרה

מונחי דיון

תני

חכמים

רבי חייה

רבי שמעון בן יוחאי

מושגים

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

לא נמצאו

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו