header2

הלכה ח – הבא במחתרת אגדה ד - דף כו ט"ג/ה"ח עמ' 1310

הלכה ח – הבא במחתרת

אגדה ד - דף כו ט"ג/ה"ח  עמ' 1310

תרגום

רב הונא אמר

נטל את הארנק[2]

והפך את פניו לצאת

והלך לו

ועמד עליו והרגו

אין ההורגו נהרג

מה הטעם של רב הונא

"כי יחם לבבו"

האגדה

1 רב הונא אמ'.

2 נטל את הכיס

3 והפך את פניו לצאת

4 והלך לו

5 ועמד עליו והרגו

6 אין ההורגו נהרג.

7 מה טע' דרב הונא.

8 "כי יחם לבבו".

עיון קצר באגדה

מימרתו ההילכתית של רב הונא באה בסמוך למימרתו של רבי שמעון בן יוחאי, ואף היא מתירה להרוג את הגנב גם כשאינו מצוי במחתרת. בעל הסוגיה הוא שהציג הסבר לדברי רב הונא  'כִּי יֵחַם לְבָבוֹ' (דברים י"ט ו'). כפשוטו, הנפגע  נסער, וניתן להסביר את מעשהו בשל סערת רוחו.[1]

באגדה הקודמת הנימוק למימרתו של רבי שמעון בן יוחאי נעוץ במציאות חיים אפשרית, ואילו הנימוק שניתן למימרתו של רב הונא מנסים לבססו על התורה, ולכן בעייתי יותר. 


[1] לפנינו ניסיון להפןך את הריגת הפוגע ברכוש ללגיטימית, תוך הבנה כי 'יחם לבבו הוא טבעי. במקרא הביטוי 'כִּי יֵחַם לְבָבוֹ' משולב באמירה כי גואל הדם לא יענש אם הרג את הרוצח מחוץ לעיר המקלט. בבחירת הביטוי באגדה יש משום השוואה בין הנפגע מגניבה לנפגע מרצח בן משפחתו, אך גדול המרחק בין גניבה להריגה, ונראה כי אין להשוות.  מה עוד שלצורך הגנה על ההורג הוקמו ערי מקלט, ואילו לגנב אין מחסה. 

[2] סוקולוף, ערך 'כיס', עמ' 256.

 

 
 
 

 

סוגה

מימרה ומדרש

מונחי דיון

מה הטעם

חכמים

רב הונא

מושגים

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

לא נמצאו

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו