header2

הלכה ח – הבא במחתרת אגדה ה – דף כו ט"ג/ה"ח עמ' 1310

הלכה ח – הבא במחתרת

אגדה ה – דף כו ט"ג/ה"ח  עמ' 1310

תרגום

רב אמר.                                          

כל שיבוא עלי אני הורג אותו

חוץ מחנניה בן שילא

שאני יודע

שלא בא אלא לקחת מזונותיו ממני.

אמר רבי יצחק.

מכיוון שנתחזק[2] ליבו עליו לעשות לו דבר זה

אין זה חנניא בן שילא

האגדה

1 רב אמ'.

2 כל דייתי עלי אנא קטל ליה

3 חוץ מחנניה בן שילא

4 דאנא ידע

5 דלא אתי אלא מיסב מגוסתיה[1] מיניי.

6 אמ' ר' יצחק.

7 מכיון דאברי ליביה עלוי למיעבד ליה דא מילתא

8 אין זה חנניה בן שילא.

עיון קצר באגדה

הרקע לדברי רב היא ההלכה המתירה להרוג גנב הבא במחתרת, לרב אין ספק כי כך ינהג, בכל אדם שיבוא במטרה לגנוב. בחנניה בן שילא לא יפגע כי יודע שהלה ייקח רק את סעודתו, כלומר רכוש בלבד.

שני דורות אחרי רב שולל רבי יצחק את גישתו של רב כלפי חנניה בן שילא. לטענתו אדם  הבא 'לקחת את סעודתו' עשוי ליבו להתחזק עליו ולפגוע בבעלים, דהיינו, לא יהיה כחנניא בן שילא הגונב רכוש בלבד, 


[1] סוקלוף, ערך 'מגוסה', עמ' 290. 

[2] סוקולוף, ערך 'ברי', 'ברייה' (הסבר 3), עמ' 112.

 
 

 

סוגה

מימרה

מונחי דיון

חכמים

רב

רבי יצחק

      חנניא בן שילא

מושגים

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

בבלי, סנהדרין עב ע"ב

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו