header2

הלכה א – בן סורר ומורה אגדה א – דף כו ט"א /ה"א עמ' 1307

הלכה א – בן סורר ומורה

אגדה א – דף כו ט"א /ה"א עמ' 1307 

תרגום

ר' זעירא ר' אבהו ר' יוסי בן חנינה בשם ר"ש בן לקיש

כתיב

וכי יזיד איש על רעהו להורגו בערמה.

מאימתי הוא נעשה איש.

משיזיד[3]  

מאימתי הוא מזיד.

משתתפשט הכף.

משל בשל הזרע מבפנים[4]

השחירה הקדירה מבחוץ


 

 

האגדה

1 ר' זעירא ר' אבהו ר' יוסי בן חנינה בשם ר"ש בן לקיש

2 כתיב

3 וכי יזיד איש על רעהו להורגו בערמה.

4 מאימתי הוא נעשה איש.

5 משיזיד.

6 מאימתי הוא מזיד.

7 משתתפשט הכף.

8 משל בשל הזרע מבפנים

9 השחירה הקדירה מבחוץ.

 

עיון קצר באגדה

במשנה נמצא כי העיתוי בו לא ניתן להחיל דין 'בן סורר ומורה' הוא משיביא  שתי שערות עד שיקיף הזקן. "שיקיף הזקן" משמש מדד לעת בה הופך הבן לאיש, ולכן מעת זו לא ניתן להחיל עליו  את הדין 'בן סורר ומורה'.

לשאלת הזמן בו נעשה השינוי הגופני מובא בסוגיא מדרש בשמו של ריש לקיש על הפסוק

וְכִי יָזִד אִישׁ עַל רֵעֵהוּ לְהָרְגוֹ בְעָרְמָה מֵעִם מִזְבְּחִי תִּקָּחֶנּוּ לָמוּת: (שמות כ"א י"ד).

הבנת הדורש הינה ש"הבן" הופך ל"איש" כאשר יזיד. הפועל 'יזיד' הוא דו משמעי; במשמעות של זדון,[1]  ובמשמעות של בישול,[2]  והדרשן 'משחק'  בשתי המשמעויות של 'יזיד'.

לשאלת בעל הסוגיה מאימתי נעשה הבן איש התשובה היא כאשר הזרע שלו מבשיל, כלומר כאשר מסוגל להוליד והסימן לכך הוא שיער הערווה משחיר. כדי להמחיש את התשובה מובא משל: כאשר הקדרה משחירה מבחוץ סימן שהתבשיל בה מוכן.


[1] משמעות "יזיד" בפסוק הינה במשמעות זדון (ההפך משגגה) ראו פירושו של רש"י על הפסוק.

[2] בראשית פרק כה (כט) וַיָּזֶד יַעֲקֹב נָזִיד וַיָּבֹא עֵשָׂו מִן הַשָּׂדֶה וְהוּא עָיֵף:


[3] יזיד משמעו יבשיל לפי וַיָּזֶד יַעֲקֹב נָזִיד...' (בראשית כ"ה כ"ט). ראו בן יהודה (חלק ז'), ערך נזד, עמ' 3586. משמעות אחרת היא לעשות דבר מה בזדון, בכוונה רעה לפי 'וְלֹא יְזִידוּן עוֹד' (דברים י"ז י"ג). ראו בן יהודה (חלק ג'), ערך 'זוד', עמ' 1304.

[4] המאירי הביא גירסה שעומדת לפניו במקום 'בשל הזרע מבפנים' 'בשל התבשיל מבפנים' (בית הבחירה, בבלי סנהדרין סט ע"א). לדבריו הגירסה העומדת לפנינו היא הפירוש לגירסה שלפניו. 

 

 
 

 

סוגה

משל

מונחי דיון

חכמים

מושגים

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

לא נמצאו

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו