header2

הלכה ב – מימרות בשם רבי יוחנן אגדה א – דף כו ט"ב /ה"ב עמ' 1307 - 1308

הלכה ב – מימרות בשם רבי יוחנן

אגדה א – דף כו ט"ב /ה"ב  עמ' 1307 - 1308

תרגום

אמר רבי יוחנן.

אם הזכירוך לבולי[1] 

יהיה ירדן בעל גבולך.

אמר רבי יוחנן.

קובלים לרשות להיפטר מבולי.


[1] חבר במועצת העיר. (ערוך השלם ב', ערך 'בל(4)'; נמצאת הפנייה לערך 'בט' ולהרחבה של אחי"ה , עמ' 92; כמו כן ראו אופנהיימר, הגליל בתקופת המשנה, עמ' 71 – 74.

 

 אגדה

1   אמ' ר' יוחנן.

2   אם הזכירוך לבולי

3   יהיה ירדן בעל גבולך.

4   אמ' ר' יוחנן.                                

5   קובלין לרשות להיפטר מבולי

עיון קצר באגדה

באגדה הובאו שתי מימרות משל רבי יוחנן שעניינן באדם המועמד למשרת הבולי.[1]

מימרה ראשונה (שורות 1 – 3)

רבי יוחנן מציג במימרה את עמדתו הערכית בקשר למשרת הבולי. הוא מציע למועמד לברוח עד לגבול הירדן שם יד המלכות אינה מגיעה.[2]

מימרה שנייה (שורות 4 -5)

במימרה השנייה מציע רבי יוחנן למועמד למשרה בבולי לפנות לרשות בטענות שונות בניסיון להסיר את מועמדותו [3] ולהתחמק מתפקיד זה.[4]


[1] משרה זו הוטלה בתקופתו של רבי יוחנן על האדם בעל כורחו והיתה מעמסה על הנבחר הן בשל הצורך לגבות כספים לשלטון הרומי ולמועצת העיר הן בשל הצורך לשמש ככהן בחגים ובפולחנים של עבודה זרה.  קרויס סבור כי היהודים היו פטורים מהשתתפות בפולחן (קרויס, יוון ורומי בתלמוד ובמדרשים, עמ' 121 הערה 55).

[2] קרויס, יוון ורומי בתלמוד ובמדרשים, עמ' 121.

לאור המשבר הכלכלי הקשה במאה השלישית ביקשו המועמדים הטבעיים למשרה להתחמק ממנה כדי שלא יהיו אחראיים לגביית המסים עבור השלטון הרומי במקביל לגבייתם למועצת העיר.

[3] ראו אופנהיימר, הגליל בתקופת המשנה, עמ' 71 – 73. במיוחד עמ' 71 – 72 וההערות שם.

[4] ראו אלון ג', תולדות היהודים בארץ ישראל ב', עמ' 121 – 122, 193 במיוחד דבריו על מעשים בפועל שנעשו כדי להתחמק מהתפקיד.

 

 

סוגה

מימרה

מונחי דיון

חכמים

רבי יוחנן

מושגים

בולי

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

ירושלמי, מועד קטן פ"ב פא ט"ב/ ה"ג  עמ' 808  

 

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו