header2

מין

מין 

כינוי לכל אחד מבני כת שקמה בקרב היהודים בתקופת התנאים ואשר שכפר בעולם הבא ובקצת אמונות אחרות. מקור השם אינו ידוע; יש הסבורים כי נגזר מהשם הפרטי 'מני', שמו של חכם פרסי שכפר בעיקרי האמונות והקים תלמידים רבים. יש הסבורים שזהו קיצור של 'מאמין', שהנוצרים הראשונים כינו את עצמם כך, ויש הסבורים כי אלו ראשי התיבות של 'מאמין ישו הנוצרי'.[1]


[1] מילון בן יהודה (חלק ו'), ערך 'מין', עמ' 2973 – 2974.