header2

דרך ארץ

הנהגות האדם במידות ומוסר בינו לבין עצמו ובינו לבין חברו, משמע, דרכיו והתנהגותו בתחומי הדיבור, האכילה, הלבוש, המלאכה, המשא ומתן וכל היחסים שבינו לבין חברו.[1] בשיח היומיומי הכוונה שדרך התחברותו של האדם עם הזולת היא בנחת ובאופן תרבותי.[2][1] אנציקלופדיה תלמודית כרך ז', ערך 'דרך ארץ', טור תרעב; מילון בן יהודה (חלק ב'9, ערך 'דרך', עמ' 1000 – 1001.

[2] אנציקלופיה תלמודית, שם, טור תרעג.