header2

הלכה א – מיתה בהרג

דף כד ט"ב /ה"א עמ'  1296

תרגום

"ארבע מיתות נמסרו לבית דין" כול'.

ולרשות לא ניתן אלא [דין1] הרג בלבד

האגדה

1 "ארבע מיתות נמסרו לבית דין" כול'.

2 ולרשות לא ניתן אלא [דין1] הרג בלבד

 

עיון קצר באגדה

 

במשנהאאנו לומדים כי  " ארבע מיתות נמסרו לבית דין סקילה שרפה הרג וחנק..." בתוספתא[1]  מצויה תוספת למשנה "ארבע מיתות נמסרו לבית דין הרשות לא ניתן לה אלא סייף בלבד"

 

המימרה שבתוספתא מוסיפה כי לרשות השלטת סמכות להוציא להורג אם כי בסייף בלבד,

 

ובעל הסוגיה ראה לנכון לצרף את המימרה כיוון שהיא משקפת תפיסה ערכית לפיה סמכות הרשות השלטת היא בצד סמכות בית הדין או מעבר לה.[2]

 


 

[1] תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק ט

 

[2] אין לא בתוספתא ולא באגדה פירוט אם הכוונה היא לשלטון הרומי או לשלטון היהודי. שיירי קרבן על המקום פירש שהכוונה לשלטון יהודי המוציא להורג את מורדי המלכות. אפשר שהברייתא דנה במציאות שהיתה קיימת בזמנה, ואפשר שהיא מותאמת לעתיד לבוא כהרשות השלטונית לא תהיה נוכרית.

.

 

 
 

 

סוגה

מימרה

 

מונחי דיון

חכמים

מושגים

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

תוספתא (צוקרמאנדל)  סנהדרין פ"ט ה"י עמ'  429

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו