header2

אמור מעתה

מונח שבדרך כלל מציין כי דעה אשר הובאה לפני כן תופרך, לעיתים כדי להוכיח טענה מסוימת אחרת.[1][1] מוסקוביץ, הטרמינולוגיה, עמ' 448. עסיס מזכיר את המונח אך אינו מציין את מובנו.  (אוצר לשונות ירושלמיים א', עמ' 120; וראו הפנייתו למבוא הירושלמי של ר' זכריה פרנקל (אוצר לשונות ירושלמיים, עמ' 1070).