header2

אורים ותומים

כח אלהי הפועל בחושן אותו נשא הכהן הגדול על האפוד, והוא שהשיב לשאלות בעניני ציבור של ישראל[1]. הוראת השם 'אורים ותומים' באה, כנראה, במשמעות מנוגדת כמו בצירופים שמיים זוגיים אחרים, ארור לעומת תם. כלומר הגורל מכריע אם הדבר עליו נשאל הוא טוב וישר או רע וארור. מכאן שהתשובות על שאלות שנשאלו היו צריכות להכריע בין שתי ברירות[2][1] אנציקלופדיה תלמודית א', עמ' 391.

[2] טור סיני, אורים ותומים, אנציקלופדיה עברית ב', עמ' 268 – 29.