header2

חזן

שומר; מפקח בבית הכנסת, בבית הדין או על לימוד של תינוקות בבית הספר.[1] בבתי כנסיות מכונה   שליח הציבור הקורא את התפילה בקול חזן, ואפשר גם ממונה על צורכי הציבור בבית הכנסת.[2]


[1] ערוך השלם ג', ערך 'חזן' עמ' 357  - 360; בן יהודה ג', ערך 'חזן' עמ' 1487.

[2] ראו הפני משה, ירושלמי ברכות פ"ד סוף ה"א ד"ה הפטר. 


[1] ערוך השלם ג', ערך 'חזן' עמ' 357  - 360; בן יהודה ג', ערך 'חזן' עמ' 1487.