header2

נדר

התחייבות חמורה שבה מקבל אדם על עצמו לעשות דברים מסוימים או להימנע מהם, ובזמן שמתחייב משתמש בלשון נדר או שבועה[1].[1] אנציקלופדיה תלמודית ו', ערך 'נדר', עמ' 566.