header2

גיהנום

שְאוֹל, המקום שעל פי אמונת ההמון יגיעו אליו החוטאים לאחר מותם ויעונו בו.  חכמים סבורים כי מקור השם (ומקומו) הוא גיא בן הנם, שהיה משל לתועבה נוראה ולזוועה כי שם היו מעבירים עובדי המולך את בניהם באש[1].[1] בן יהודה (כרך ב'), ערך 'גיהנם', עמ' 753.