header2

גמול חסד (למת)

הטיפול במת בכבוד הראוי לו, הלוויתו והספדו  נקראים "גמילות חסדים של אמת", כיוון שהעושה אינו מצפה לגמול[1].[1] אנציקלופדיה תלמודית ט', עמ' 608.