header2

גורל

אבן קטנה או דבר אחר שמטילים כדי להחליט דבר מה על פי החפץ המוטל[1]. השם משמש לביטוי הדבר אשר ניתן על ידי הגורל[2].  נהגו להטיל גורל לשם בירור בין כמה דברים או אנשים השווים בזכויותיהם, או בנוגע לחלוקה, או בחלות קדושה, או זכייה במצווה וכד'[3].[1] בן יהודה (כרך ב'), ערך 'גורל', עמ' 730.

[2] בן יהודה, שם, שם.

[3] אנציקלופדיה תלמודית ה, ערך 'גורל' עמ' תיד.