header2

מקשי לה

מונח המשמש לציון קושיה שכבר נזכרה או נרמזה קודם לכן בסוגיה[1].[1] מוסקוביץ, הטרמינולוגיה, עמ' 452; ליברמן, הערות לקטע ירושלמי סנהדרין, עמ' 91 הערה 2.