header2

הלכה א – עולם חסד ייבנה

דף כב ט"ג  עמ' 1289

תרגום

"התריתם בו".

מניין להתרייה.

רבי שמואל בן נחמן בשם רבי יונתן.

"ואיש אשר יקח את אחותו".

"חסד הוא".

אמר רבי בון.

קין נשא אחותו. הבל נשא אחותו.

חסד עשיתי עם הראשונים

שייבנה עולם מהן.

"כי אמרתי עולם חסד יבנה".

האגדה

1   "התריתם בו".

2   מניין להתרייה.

3 ר' שמואל בר נחמן בשם ר' יונתן.

4 "ואיש אשר יקח את אחותו".

5   "חסד הוא".

6   אמ' ר' בון.

7   קין נשא אחותו. הבל נשא אחותו.

8   חסד עשיתי עם הראשונים

9   שייבנה עולם מהן.

10 "כי אמרתי עולם חסד יבנה".

 

עיון קצר באגדה

 

המשנה פוסקת כי יש להתרות בעובר העבירה, להזהירו כי עומד הוא לעבור עבירה ועשוי לתת על כך את הדין. בעל הסוגיא שואל למקור המקראי ממנו לומדים על הצורך בהתרייה, והוא משיב כי מצוי בפסוק 'וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אֲחֹתוֹ בַּת אָבִיו אוֹ בַת אִמּוֹ וְרָאָה אֶת עֶרְוָתָהּ וְהִיא תִרְאֶה אֶת עֶרְוָתוֹ חֶסֶד הוּא וְנִכְרְתוּ לְעֵינֵי בְּנֵי עַמָּם עֶרְוַת אֲחֹתוֹ גִּלָּה עֲוֹנוֹ יִשָּׂא: (ויקרא כ' י"ז). קביעת הירושלמי כי בסיס ההלכה נגזר מדיני ערווה אינה ברורה, ולהסברה אפשר ויש לתת את הדעת להרחבתו של התלמוד הבבלי בעניין. [1]  

 

המשכה של האגדה מתפתח על בסיס הסיפא של הפסוק 'וְרָאָה אֶת עֶרְוָתָהּ וְהִיא תִרְאֶה אֶת עֶרְוָתוֹ חֶסֶד הוּא' (ויקרא, שם). לביטוי 'חֶסֶד הוּא' משמעות כפולה; מצד אחד משמעו קלון או גנאי,[2] ומצד שני משמעותו השכיחה 'מה שהוא יותר משורת הדין.[3] האגדה עושה שימוש בשתי משמעויות אלו. 

 

בפתיחת האגדה נאמר 'חֶסֶד הוּא' (שורה 5), ובעל האגדה מותיר את הביטוי בעמימות. משמעות הביטוי עשויה להיות לגנות, לגילוי עריות. אך המשמעות משתנה, ועשויה להיות הפוכה ולבטא נדיבות ורחמים לפנים משורת הדין, בהתייחסות ל'קין נשא את אחותו, הבל נשא את אחותו'.[4] 

 

רבי בון מבאר כי הקב"ה התיר לקין ולהבל לשאת את אחיותיהם כדי לקיים את העולם על ידי שלשלת ההולדה הטבעית, וזהו מעשה של חסד.

 

מבנה האגדה דומה למבנה קלאסי של סוגיה: מימרה, שאלה ותשובה.

 

המימרה – 'רבי שמואל בן נחמן בשם רבי יונתן. "ואיש אשר יקח את אחותו" (שורות 3 – 4)

 

השאלה – 'חסד הוא', האם קרבה בין אח לאחות הוא מעשה חסד, מעשה גנאי או נדיבות שהיא לפנים משורת הדין (שורה 5)

 

התשובה – דברי רבי בון שהאל ראה את קרבתם של הבל וקין לאחיותיהם כמעשה טוב אך חריג שנועד לקיים שלשלת ההולדה (שורות 6 – 10)

 


 

[1] בעל הפני משה מסבירו לאור המצוי בסוגיה הבבלית (סנהדרין מ ע"ב). שם תמהים על המצוי בפסוק  'וְרָאָה אֶת עֶרְוָתָהּ' 'אטו בראיה תליא מילתא'? האם בראייה רואה הכתוב את החטא? ומבאר אלא עד שיראוהו (העדים) טעמו של דבר, אם אינו ענין לכרת

 

 [2]ראו מפרשים קלסיים על הפסוק: תרגום אונקלוס (מתרגם 'קלנא'), כתר יונתן (מתרגם 'גנאי'), רש"י (מפרש לשון ארמי חרפה).

בן יהודה (כרך ג'), ערך 'חסד2', עמ' 1663; בן יהודה מעיר כי יש קושי שמילה אחת שימשה בשני מושגים הפוכים כל כך ומציין כי אפשר שהמקור לכך הוא הפסוק 'מְשַׁמְּרִים הַבְלֵי שָׁוְא חַסְדָּם יַעֲזֹבוּ'  (יונה ב' ט'), או צְדָקָה תְרוֹמֵם גּוֹי וְחֶסֶד לְאֻמִּים חַטָּאת (משלי י"ד ל"ד). (בן יהודה, שם, הערה 3); הופמן, פירוש לספר ויקרא, עמ' 56. 

 

[3] בן יהודה (כרך ג'), ערך 'חסד', עמ' 1661.

 

[4] בעד הנוסח 'קטע של הירושלמי' נכתב 'שלא תאמר קין נשא את אחותו הבל נשא את אחותו'. הוספת המילה הפותחת 'שלא' מדגישה את הנאמר ומונעת הבנה מוטעית. 

 

 
 

 

סוגה

מדרש

 

מונחי דיון

בשם

חכמים

רבי שמואל בר נחמן

רבי יונתן

רבי בון

מושגים

עדי נוסח

אוסף מאיר בניהו, ירושלים (תרביץ מ"ו, עמ' 42 – 43) 

 

מקבילות

ירושלמי, יבמות פי"א דף יא ט"ד /ה"א, עמ' 881

ירושלמי, סנהדרין פ"ט דף כו ט"ד /ה"א, עמ' 1311

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו