header2

מהו

למונח הדיון שני מובנים: האחד, מילת שאלה לבירור ההלכה במקרה מסוים; השני, מילת שאלה לבירור המובן של מילה או משפט מסוים.

כאשר המונח מוסב לפסוק תהיה התשובה לרוב על דרך הדרש. [1][1] מוסקוביץ, הטרמינולוגיה, עמ' 417 – 419.