header2

קל וחומר

קל וחומר

קל וחומר, על אחת כמה וכמה, כל שכן – אחת משבע המידות של הלל לפיהן נדרשת התורה. זו מידת היקש שבה מסיקים בדרך הגיונית מן הדבר הקל אל הדבר הֶחָמוּר או מן הֶחָמוּר אל הקל. לדוגמא, אם בדבר חמור מקילים, כי אז על אחת כמה וכמה שצריך להקל גם בדבר הקל.  בלשון חז"ל מכונה המידה 'דין'. הכלל 'דיו לבוא מן הדין להיות כנדון' משמעו, שאם נלמדה הלכה מקל וחומר, והיא מחמירה יותר מאשר ההלכה שנאמרה במקור, אין מקיימים אותה. די לדבר שלומדים אותו להיות שווה לדבר שלמדנו ממנו, אך לא חמור ממנו[1]. כמו כן אין מוציאים להורג אדם על פי הלכה שנקבעה במידת קל וחומר[2].[1] ליברמן, יוונית ויוונות, עמ' 190 -191; מ' אלון, המשפט העברי ב', עמ' 293 – 294.

[2] ראו בבלי, סנהדרין עג ע"א, עד ע"א , עו ע"א.