header2

היך אמרין

אם המילה נהגית 'הִיך' כי אז מילולית פירושה אֵיך; אם נהגית 'הֵיך' פירושה המילולי הוא כמו, כאילו[1]; המונח מציע בניחותא או בתמיהה היסקים. הוא יבוא לפני מקור ספרותי או דיעה אחרת, לעיתים יציע סימוכין למה שנזכר לפניו[2].[1] סוקולוף, ערכים 'היך' ו'היך', עמ' 163 – 164.

[2] מוסקוביץ, ערך 'כמה דתימר', עמ' 289 – 291; עסיס, לשונות הירושלמי ב', ערך 'והיך אמרין' עמ' 503.