header2

הדא דתימר

מילולית, זהו שתאמר; מונח המצמצם את תחולת הקביעה שעליה הוא מוסב למקרה מסויים. על דרך 'במה דברים אמורים' או 'הני מילי' בבבלי[1].[1] מוסקוביץ, ערך 'הדא דתימר', עמ' 169.