header2

פפוס

התגורר בארץ ישראל בלודקיא. הוצא להורג יחד עם אחיו לוליאנוס בפקודת טריינוס בראשית מאה השנייה לספירה, בתקופת הדור השלישי של התנאים.