header2

לוליאנוס

התגורר בארץ ישראל בלודקיא. הוצא להורג יחד עם אחיו פפוס בפקודת טריינוס בראשית מאה השנייה לספירה, בתקופת הדור השלישי של התנאים.