header2

ארנונה

מס שהוטל לצורך אחזקת החיילים החונים בארץ ולקיום הפקידות. המס נגבה מיבול השדה, המקנה וממוצרים גמורים. המס נקצב בנוסף למסי היבול הקבועים[1].[1] אבי יונה, בימי רומא וביזנטיון, עמ' 82 – 83.