header2

נמנו

מילולית, נספרו, יש ומופיע בצירוף הפועל גמרו[1]; המושג בא תדיר כדי לציין שהחלטת חכמים התקבלה ונקבעה לאחר הצבעה, לאחר סיכום קולות המשתתפים. ברגיל היה מניינם 'שלושים וכמה זקנים'[2]. דרך זו של קביעת הלכה או תקנה נעשתה כאשר הייתה מחלוקת בין חכמי הדור[3].[1] בתלמוד הירושלמי הצירוף מופיע פעם אחת, ואילו בתלמוד הבבלי שמונה פעמים.

[2] ראו ירושלמי, יבמות פ"א דף ב ט"ג /ה"א ותוספתא (צוקרמאנדל), מקוואות פ"ז הי"א.

[3] אפשטיין, מבוא לספרות התנאים, עמ' 185.