header2

קידוש השם

מושג רחב שכלל כל מעשה שיש בו ייחוד וקידוש שמו ברבים בין בהכרזת מלכותו ובין במעשה טוב. במשך הדורות קיבל המושג משמעות מצומצמת, וכוונתו היא לנכונות האדם למסור את נפשו על שמירת התורה והמצוות[1].[1] ספראי שמואל, בימי הבית ובימי המשנה ב', עמ' 407 – 408 .