header2

נבילה

גווית בעל חיים שמת או שאירע פסול בשחיטתו. הנבלה היא אחד מאבות הטומאה, אסורה באכילה כפי שכתוב 'לֹא תֹאכְלוּ כָל נְבֵלָה' (דברים י"ד כ"א), אולם מותרת בהנאה, כלומר, מותר לסחור בה או לתיתה למאכל לבעל חיים[1].[1] פרויקט השו"ת, אנציקלופדיה תלמודית, מושגים תלמודיים, ערך 'נבילה'.