header2

הלכה ו – מעמדו של נשיא

אגדה ב דף כ ט"ג – ט"ד עמ' 127

תרגום

דרש[1] רבי יוסי ממעונה בבית הכנסת בטבריה.

"שמעו זאת הכהנים".  

למה אינכם עוסקים בתורה.  

לא נתתי לכם כ"ד מתנות.  

אמרו לו. לא נותנים לנו כלום.

"והקשיבו בית ישראל".

למה אין אתם נותנים כ"ד מתנות שצויתי לכם בסיני.

אמרו לו. המלך לוקח את הכל.

"ובית המלך האזינו כי לכם המשפט".  

לכם אמרתי "וזה משפט הכהנים".

עתיד אני לישב עמהן בדין ולפסקן ולאבדן מן העולם.  

שמע רב יודן וכעס.

פחד וברח. (רבי יוסי ממעונה)

עלו אליו (לרבי יודן) רבי יוחנן וריש לקיש לפייס אותו.

אמרו לו. רבי. אדם גדול הוא.

אמר לו.[2]

אפשר כל מה שאני שואל אותו הוא עונה         לי.

אמרו לו. כן.

אמר לו. מה הוא זה שכתוב "כי זנתה אמם".

וכי שרה אמנו זונה היתה

אמר לו.

כבת כן אמה. כאמה בתה.  

כדור כן הנשיא. כנשיא כן הדור.  

כמזבח כהניו.

כהנא[3] אמר ככה.

כגינה הגנן.[4]

אמר לו.

לא טוב שקילל אותי לא בפני פעם אחת.

אלא בפני שלוש פעמים.

אמר לו.

מהו זה שכתוב "כל המושל עליך ימשול לאמר כאמה בתה".

וכי אימנו לאה זונה היתה.  

שכתוב "ותצא דינה".  

אמר לו.

לפי שכתוב"ותצא לאה לקראתו".

לומדים יציאה מיציאה

האגדה

1   תירגם יוסי מעוני בכנישתא בטיבריה.  

2   "שמעו זאת הכהנים".  

3   למה לית אתון לעין באורית'.  

4   לא יהבית לכון כ'ד מתנתא.  

5   אמ' ליה. לא יהבין לן כלום. <כ,ד>  

6   "והקשיבו בית יש'". 

7   למה לית אתון יהבין כ'ד מתנתא דפקידית יתכון בסיני.

8   אמ' ליה. מלכא נסיב כולא.  

9   "ובית המלך האזינו כי לכם המשפט".  

10 לכם אמרתי "וזה משפט הכהנים".  

11 עתיד אני לישב עמהן בדין ולפסקן ולאבדן מן העולם.  

12 שמע רבי יודן נשייא וכעס.  

13 דחל וערק.  

14 סלקון ר' יוחנן וריש לקיש לפייס          ליה.  

15 אמרו לי. ר'. גברא רבא הוא. 

16 אמ' ליה.  

17 איפשר כל מאן דנא שאיל ליה הוא מגיב לי.

18 אמרו ליה. אין.  

19 אמ' ליה. מהו דין דכת' "כי זנתה אמם".  

20 וכי שרה אמינו זונה הייתה.  

21 אמ' ליה.  

22 כבת כן אמה. כאמה בתה.  

23 כדור כן הנשיא. כנשיא כן הדור.  

24 כמזבח כהניו.

25 כהנא אמ' כן.

26 כגנתה כן גננה.

27 אמ' ליה.

28 לא טב דקליל לי דלא באפוי חד זמן.

29 אלא באפיי תלתא זימנין.

30 אמ' ליה.

31 מהו דין דכת' "[הנה] כל המושל עליך ימשול לאמר כאמה בתה".

32 וכי אימינו לאה זונה היית.

33 דכת' "ותצא דינה".

34 אמ' ליה.

35 לפום דכת' "ותצא לאה לקראתו".

36 פשטין יציאה מיציאה.

עיון קצר באגדה

חלק א' (שורות 1 -  11 )

רבי יוסי ממעון[5] נושא בבית הכנסת בטבריה[6] דרשה ל הפסוק 'שִׁמְעוּ זֹאת הַכֹּהֲנִים וְהַקְשִׁיבוּ בֵּית יִשְׂרָאֵל וּבֵית הַמֶּלֶךְ הַאֲזִינוּ כִּי לָכֶם הַמִּשְׁפָּט כִּי פַח הֱיִיתֶם לְמִצְפָּה וְרֶשֶׁת פְּרוּשָׂה עַל תָּבוֹר' (הושע ה' א'). אומנם באגדה מוזכר רק חלקו הראשון של הפסוק, הפנייה אל הכהנים, אבל מאליו מובן כי המשכו ידוע ואפשר כי אליו מכוון הדרשן את דבריו.

הדרשה בנויה כדו שיח בין הנביא לבין הכוהנים, העם והמלך. הנביא המאשים אומר דבריו בלשון המקרא והאחרים משיבים לו בלשון חכמים. המסקנה העולה מדו השיח היא כי הנאשם העיקרי הוא המלך, ובגללו עתיד העם להישפט לאבדון[7]. לכאורה, עוסקת הדרשה במלכות ישראל בימי הושע, אולם דבריו של רבי יוסי בציבור מבטאים בעקיפין האשמות ההולמות את המציאות בזמנו[8]. סביר שהביקורת היתה מופנית כלפי בית הנשיא הן משום שהדברים נאמרו בטבריה, מקום מושבו של הנשיא, הן על פי המשך האגדה.

חלק ב' (שורות 12 – 13 )

רבי יוסי שמע על כעסו של הנשיא, ידע, כנראה, על האפשרות של הנשיא לפגוע בו, ולכן ברח.

חלק ג' (שורות 14 – 18 )

רבי יוחנן וריש לקיש מבקשים לפייס את הנשיא; אפשר שכמנהיגי הדור הבינו כי הצורך של בית הנשיא בכספים הוא כורח המציאות, והם ביקשו למצוא את הדרך המשותפת לנשיא ולחכמים להתגבר על הבעיה. רבי יוסי (ואפשר שלא היה בודד בעמדתו) נאבק נגד החלטות הנשיא שגרמו לדעתו לביטול לימוד תורה, ואילו רבי יוחנן וריש לקיש חששו שמא תיווצר מתיחות קשה בין בית הנשיא לבין החכמים, ופעלו למניעתה[9].

לטענתם, רבי יוסי הוא 'גברא רבא', תלמיד חכם גדול[10]. דו השיח בין הנשיא לבין רבי יוחנן וריש לקיש קצר ביותר וחלקים ממנו לא הובאו אך מובנים מההקשר. נראה כי שאלת הנשיא אם רבי יוסי יענה על שאלותיו באה אחרי ניסיונם של רבי יוחנן ושל ריש לקיש לקבוע ביניהם פגישה לצורך יישור ההדורים. שאלת הנשיא טומנת בחובה גם שאלה אם יסכים רבי יוסי לכבדו, ואולי גם אם יסכים להשתלב עם החכמים העומדים לרשותו.

חלק ד' (שורות 19 – 29)

השיחה בין הנשיא ובין רבי יוסי, דומה לדו השיח בדרשה; הנשיא שוזר בשאלתו פסוק, ורבי יוסי משיב בלשון חכמים. הנשיא בוחר, ואפשר שלא בכדי, לפתוח בפסוק מספר הושע 'כִּי זָנְתָה אִמָּם...' (הושע ב' ז'). בשאלה משלב הנשיא את פרשנותו הדוחה את האפשרות כי אֵם האומה, שרה אימנו, זנתה. רבי יוסי עונה לו ישירות, פותח בנושא הפסוק ואומר: 'כבת כן אמה. כאמה בתה.' בכך לא רק מאשר כי הבת הולכת בעקבות אמה, אלא אף רומז כי האם זנתה. הוא ממשיך באמירה מפורשת על בית הנשיא 'כדור כן הנשיא. כנשיא כן הדור', אמירה המצביעה על הקשר ההדוק בין דרכו של הנשיא והשפעתו על הדור, ואפשר כי במקביל גם ביקורת על הדור שזהו נשיאו. הוא מסיים באיזכור הכהנים 'כמזבח כהניו' ועל ידי כך גם קושר את דבריו לדרשתו בבית הכנסת בטבריה אודות הכהנים שאינם לומדים. ביקורתו חובקת את כל המעמדות: את הנשיא, את הכהנים ואת העם. בסיום דבריו מביא מטאפורה שחיציה מכוונים אל הנשיא 'כגנתה כן גננה.', גידולי הגינה מושפעים מטיפולו של הגנן, כך גם המנהיג, דהיינו הנשיא, אחראי להתנהגות הציבור.

הפגישה שנועדה ליישר את ההדורים לא עלתה יפה, הנשיא כעס ואמר לנוכחים כי הוכפש שלוש פעמים בפניו. סתם בעל האגדה ולא פירש מה היה בסופה של פגישה. הוא לא הביא את תגובת הנשיא, ואפשר כי רצה להותיר את דברי רבי יוסי בעוצמתם ולחזק בכך חכמים שרצו לבקר את בית הנשיא.

חלק ה' (שורות 30 – 36)

חלק זה אינו אינטגרלי לסיפור המעשה, שכן בא לאחר דברי הנשיא הפגוע שחתמו את העלילה, ויש בו משום חזרה על הקודם. אפשר כי צורף לסיפור כיוון שהיתה מסורת אחרת על העימות בין רבי יוסי לנשיא ונושאה היה לאה ודינה[11].

אפשר כי האגדה משקפת את המתח שהיה קיים באותה התקופה בין מעמד הכהנים ובין מעמד החכמים שראו עצמם כמחליפיהם[12]. הכוהנים היו במעמד כלכלי גבוה, ורבי יהודה הנשיא קרבם מאוד לשלטון. לאחר מותו של רבי המתח התפרץ, ור' יוסי ממעוני דור אחרי רבי תקף את הכהנים ואת בית הנשיא בכנישתא דמעונא מקום משמרת מעזיה[13].[1] למילה 'תרגם' שני מובנים:

א. לדרוש, פעולת הדרשן לפני הציבור בשבתות ובחגים (ערוך השלם ח', ערך 'תרגם', עמ' רעד).

ב. להעביר מלשון אחת ללשון אחרת (ערוך השלם ח', שם; סוקולוף ערך 'תרגם'  עמ' 591).

[2] בירושלמי שכיח מעבר מיחיד לרבים ולהפך. (ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה ח', עמ' 896). ואפשר כי הלשון ביחיד משום שהנשיא פנה לראש הישיבה, לרבי יוחנן.

[3] ייתכן שכהנא הוא שם של דרשן לא ידוע. עיינו בפירושו של תיאדור אלבק לבראשית רבה עמ' 952.

[4] סוקולוף, ערך 'גנן', עמ' 133; הרחבה בנושא זה ראו איילי, אוצר כנויי עובדים, עמ' 26.

[5] מעון היא בית מעון  מרחק כ-800 מטר מערבית   לטבריה. אחרי מרד בר כובא ישב בה משמר כוהנים, במשך השנים גדל הישוב והפך לעיירה. (נאמן פנחס, אנציקלופדיה לגיאוגרפיה תלמודית א', עמ' 263  – 264).

[6] אפשר שהיה זה בית הכנסת של בני מעון שעברו לטבריה. ראו פרשנים על המקום ופירושו של תיאדור אלבק לבראשית רבה עמ' 950.

[7] ייתכן כי העם והכוהנים שאינם יוצאים נגד המלך אשמים אף הם, ולכן יענשו.

[8] א. בהמשך הפרק אין הנביא הושע מאשים את הכהנים באי לימוד התורה בהקשר לאי קבלת מתנות הכהונה.

ב. עלי תמר על המקום מסביר כי בזמנו של רבי יוסי לא מדובר בכ"ד מתנות אלא בשבע בלבד. כמו כן הוא מעלה את האפשרות שהכוהנים הקשורים לבית הנשיא מקבלים את המתנות אך למעשה מעבירים אותן לבית הנשיא.

[9] ראו לוין,  מעמד החכמים, עמ' 126 – 129 .

[10] פרשנים על המקום מפרשים כי לימודו הוא לשם שמיים בלבד.

[11] א. הפרשנים הקלאסיים על המקום מפרשים כי זו שאלה נוספת של הנשיא. וקשה, שכן מה מקום לה אם סיכם הנשיא שרבי יוסי עלב בו שלוש פעמים בפגישה. כמו כן אם על שרה אמר שזנתה, לא יאמר אחרת על לאה.

ב. במקבילה בבראשית רבה יש רק שאלה אחת, והיא ביחס ללאה.

ג. ראו עלי תמר על המקום המבקש להסביר פיסקה זו בדרך שונה.

[12] לוין, מעמד החכמים, עמ' 123.

[13] קימלמן, האוליגארכיה הכוהנית, עמ' 143.
 

סוגה

סיפור ומדרש


מונחי דיון

דכתיב

חכמים

רבי יוסי מעונה

רבי יוחנן

ריש לקיש

רבי יודן נשייא

מושגים

אוריתא

כ"ד מתנות

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

בראשית רבה (אלבק), פ"א א', עמ' 950 – 953

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו