header2

הלכה ו – אין רואין אותו ערום

דף כ ט"ג עמ' 1279

תרגום

"ואין רואין אותו ערום ולא כשמסתפר ולא בבית המרחץ".  

על שם "מלך ביופיו תחזינה עיניך".  

רבי חנינה עלה אל רבי יודן הנשיא.

יצא אליו לבוש בפשתן.[1]

אמר לו. חזור ולבש את המעיל היקר שלך. (הנלבש מעל לכתונת)[2]

משם "מלך ביופיו תחזינה עיניך".

רבי יוחנן עלה אל רבי יודן הנשיא.

יצא אליו בחלוק של כותנה.

אמר לו. חזור ולבש חלוקך של צמר.[3]

משם[4] "מלך ביופיו" וגו'.

כאשר יצא אמר לו. הבא לי לטעום.[5]

אמר לו שלח ויביא לך מנחם (עושה) אופה הלחם.[6]

שכתוב "ותורת חסד על לשונה".

כאשר יצא ראה רבי חנינה בן סיסי קוצץ    עצים.[7]

אמר לו. רבי אין זה לכבודך.

אמר לו. ומה אעשה אין לי מי שישמש               אותי.

אמר לו. אם אין לך מי שישמשך

לא היית (צריך) לקבל עליך מינוי.

האגדה

1   "ואין רואין אותו ערום ולא כשמסתפר ולא בבית המרחץ".  

2   על שם "מלך ביופיו תחזינה עיניך".  

3   ר' חנינה סלק גבי ר' יודן נשייא.  

4   נפק לגביה לבוש אותניתיה.  

5   אמ' ליה. חזור ולבוש לגין               דידך. 

6   משום "מלך ביופיו תחזי' עיניך".  

7   ר' יוחנן סלק גבי ר' יודן נשייא.  

8   נפק לגביה בחלוקא דכיתנא.  

9   אמ' ליה. חזור ולבוש חלוקך דעמרא.  

10 משום "מלך ביופיו" וגו'.  

11 מי נפק אמ' ליה. אייתי עטעמה. 

12 אמ' ליה. שלח ואייתי לך מנח?ם? טלמא.

13 דכת' "ותורת חסד על לשונה".  

14 מי נפק חמא ר' חנינה בר סיסי מפצע קיסין.  

15 אמ' ליה. ר'. לית הוא כבודך.  

16 אמ' ליה. ומה ניעביד ולית לי מאן דמשמשיני.  

17 אמ' ליה. אין  לא הוה לך מאן דמשמשך  

18 לא מקבלה עלך מתמנייא.

עיון קצר באגדה

מההלכה האוסרת על המלך להיראות ערום מתפתחת האגדה לכבודם של נשיא ושל תלמיד חכם כפי שנגזר מפרטים חיצוניים, מלבוש ומעבודה. זהו כבוד המתממש כשהאדם ממלא אחר ציפיות הציבור בעניינים חיצוניים בלבד, מעין 'האצילות מחייבת'. בעל האגדה ממחיש את תפיסת הכבוד על ידי שלושה סיפורים מתקופת האמוראים.

הנמקה מדרשית להלכה (שורה 2)

לפי ההלכה אין לראות את המלך ערום אף לא בהיותו אצל הספר או בבית המרחץ. בעוד שההנמקה המדרשית במשנה היא 'שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך' (סנהדרין פ"ב מ"ו), כלומר, הצורך ראיית המלך בעירום עלולה לפגוע באימת המלך על הנתינים. לעומת זאת הביסוס להלכה באגדה הוא נבואת הנביא ישעיהו: 'מֶלֶךְ בְּיָפְיוֹ תֶּחֱזֶינָה עֵינֶיךָ תִּרְאֶינָה אֶרֶץ מַרְחַקִּים' (ישעיהו ל"ג ט"ז). דברי הנביא כפשוטם התייחסו לעולי הרגל לירושלים, שהם יחזו ביופיו של המלך חזקיה, וניתן להניח שבגדי המלכות המפוארים אותם לבש הוסיפו ליפי המראה. הדרשן דרש את הפסוק בהקשר להלכה 'אין רואים אותו ערום', ובכך הוסיף את ערך הצניעות ליופי[8].

סיפור ראשון – פגישת רבי חנניה עם רבי יודן נשייא (שורות 3 – 6)

הנשיא יצא לקבל את פני רבי חנניה; הוא לא יצא ערום, אלא לבוש בבגד פשתן, ואפילו על כך העיר לו האמורא שילבש את לגינו ונימק את דבריו באותו הפסוק מישיעהו.

סיפור שני – פגישת רבי יוחנן עם רבי יודן[9] (שורות 7 – 13)

הסיפור נחלק לשני חלקים:

חלק א' (שורות 7 – 10)

הסיפור בו רבי יוחנן אומר לרבי יודן נשייא להחליף בגדיו זהה במבנהו לסיפור הראשון, רק הפרט בדבר הבגד שלבש ובמה להחליפו שונה. בשני הסיפורים הנשיא פסיבי כיוון שהמוקד הוא בדרישתו של החכם מהנשיא.

תגובותיהם של רבי חנניה ושל רבי יוחנן משקפות התייחסות למעמד הנשיא כאל מעמדו של מלך.

חלק ב' ( שורות 11 – 13)

המילים 'מי נפק' יוצרות אי הבנה בדבר זהות הדוברים[10]. אפשר כי רבי יוחנן יצא, ואז מתקיימת השיחה היא בין רבי יודן לשמשו, אלא שתשובת השמש מוזרה. סביר להניח כי מדובר ברבי יודן שיצא לבוש במעיל הצמר כפי שאמר לו רבי יוחנן, ואז דו השיח ברור יותר. רבי יודן פנה לשמשו וביקש שיביא לו דבר מה לטעום, ורבי יוחנן התערב ואמר לו כי ראוי שישלח את שמשו להביא לו ממנחם האופה כיכר לחם[11]. שליחת השמש שישרת בהבאת הלחם היא לכבודו של הנשיא.

הפסוק '... וְתוֹרַת חֶסֶד עַל לְשׁוֹנָהּ' (משלי, ל"א כ"ו)[12] מובא באגדה באותו המובן בו מופיע במשלי, ובכך הוא יוצא דופן, שכן בכל המופעים המדרשיים של הפסוק ההקשר הוא שיר הלל לאלוהים או התייחסות לחסד שבתורה[13]. אפשר כי נרמז בהבאת הפסוק שנשיא השומר על כבודו תורתו תהיה תורת חסד.

סיפור שלישי – פגישת רבי יוחנן עם רבי חנינה בן סיסי (שורות 14 – 18)

כשיצא רבי יוחנן מבית הנשיא ראה את רבי חנינה בן סיסי קוצץ עצים, דבר שמטבע הדברים נעשה בחוץ. רבי יוחנן ביקר את מעשיו שאינם לפי כבודו של תלמיד חכם  ואף טען  שהיה עליו לדחות את המינוי, אם אין לו שמש שיעשה עבודה זו במקומו.

רבי יוחנן ביטא תפיסה לפיה עבודה פיזית מבזה את מעמד החכמים בעלי המינוי; לכאורה, יחסו  לעבודה פיזית כפי שבא לידי ביטוי באגדה אינו תואם את השקפת העולם התנאית שיש בה הערכה למלאכה[14]. אולם נראה כי עמדתו של רבי יוחנן נגזרת מדבקות במפעלו להכשיר תלמידי חכמים להיות 'בנאין העוסקים בבניינו של עולם' (בבלי שבת קיד). מעמדם של החכמים היה תלוי בסמכותם  הרוחנית מוסרית ובהפצת תורתם מחד גיסא, ומאידך גיסא בהחזקת תפקידים ציבוריים. תוכניתו של ר' יוחנן היתה לשלב תלמידי חכמים במנגנון העירוני כדיינים, פרנסים ארכונים וכד'. התפתחות זו לא באה בתמיכת בית הנשיא שכוחו התבסס בין השאר על מעמד כלכלי איתן ועל קשרים עם העשירים. דרישתו של רבי יוחנן שחכמים יקפידו על לבושם ועל גינונים של עשירים באה לחזק את מעמדם בעיני הציבור ועל ידי כך לחזק את מפעלו לשלבם במשרות ציבוריות[15].[1] סוקולוף, ערך 'אותנין', עמ' 43. 

[2] ערוך השלם ה', ערך 'לגין' (לעיתים בשיכול אותיות 'גלין'), עמ' טו. 

[3] סוקולוף, ערך 'עמר', עמ' 411. 

[4] עסיס, אוצר הלשונות ב', עמ' 1086 הערה 1071. 

[5] ערוך השלם ו', ערך 'עטעמה', עמ' קפז. 

[6] ערוך השלם ד', ערך 'טלם', עמ' 34; איילי מאיר, אוצר כינויי עובדים, עמ' 66 – 67.  

[7] סוקולוף, ערך 'קיס', עמ' 491. 

[8] דעתם של חכמים לא היתה נוחה מעירום, לא במציאות החיים ולא באמנות (לוין, מעמד החכמים, עמ' 122).

[9] אף כי רבי יוחנן קודם בזמנו לרבי חנניה שילב בעל האגדה את פגישתו עם רבי יודן אחריו, כנראה, כדי ליצור רצף עם הסיפור על פגישתו עם רבי חנינה בן סיסי.

[10] פני משה ועלי תמר על המקום פירשו כי יש כאן דו שיח סמלי שעניינו דברי תורה. 

[11] ראו קורבן העדה על אתר. 

[12] א. הפסוק דן באישה המפרנסת משפחתה בכבוד ומאפשרת לבעלה להיות מנכבדי העדה.

ב. מדרשו של רבי יוחנן בהקשר לנשיא מתבסס רק על הרעיון  המצוי בפשוטו של מקרא. 

[13] לדוגמא, בבלי, ברכות י ע"א, סוכה מט ע"ב; שמות רבה (וילנה) פכ"ג סימן ד'. 

[14] '...שמעיה אומר אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות...' (משנה, אבות פ"ב מ"י); 'רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא  אומר ...כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עון...' (משנה, אבות פ"ב מ"ב)

[15] קימלמן, האוליגארכיה הבהנית, עמ' 146 – 147. 

סוגה

סיפור ומדרש


מונחי דיון

על שם

דכתיב

חכמים

רבי חנינא

רבי יודן נשייא

רבי יוחנן 

רבי חנינה בר סיסי

מושגים

מינוי (מתמניא)

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

משנה, סנהדרין פ"ב מ"ו

ספרי דברים (פינקלשטיין), פיסקא קנז לפסוק טו, עמ' 209

מקצת עדי נוסח עקיפים

רבינו חננאל, סנהדרין כב ע"ב ד"ה ירושלמי