header2

הלכה ו – זכויותיו וחובותיו של מלך

אגדה א – המלך וספר התורה דף כ ט"ג עמ' 1279

תרגום


 

 

האגדה

1 "וכותב ספר תורה לשמו". 

2 שלא יהא ניאות לא בשל אביו ולא בשל רבו.

3 ומגיהין אותו מספר עזרה על פי בית דין של ע'א.  

עיון קצר באגדה

ההלכה 'וכותב ספר תורה לשמו', כוונתה לחזק את כפיפותו של המלך לתורה, שלא יסתפק בספר שכתב אביו. לנימוק הראשון 'שלא יהא ניאות לא בשל אביו' מקביל לכתוב בתוספתא[1] הוסיף בעל האגדה שלושה פרטים:

א. שלא יהא ניאות בספר של רבו – פרט המשקף הבנה שהמלך קשור לחכם המורה הלכה, והוא הולך בדרכו וכותב ספר תורה על שמו. 

ב. ומגיהין אותו מספר עזרה – על הספר הנכתב לשמו להיות כפוף למסורת העתיקה המצויה בספר המיוחד שבעזרה.

ג. שהכל ייעשה בפיקוח בית הדין של הסנהדרין – פרט זה בא להבהיר כי הסנהדרין מפקחת עליו ועל דרכו, וכוחה יונק מספר התורה לו מחויב המלך. 

בעל האגדה הרחיב בפרטים אלו על מנת להדגיש את כפיפותו של המלך למסורת העתיקה, לחכמי ההלכה ולסנהדרין.


[1] 'וכותב לו ספר תורה לשמו שלא יהא ניאות בשל אבותיו' (תוספתא (צוקרמאנדל), סנהדרין פ"ד ה"ז, עמ' 421). 

סוגה

מימרה

מונחי דיון

חכמים

מושגים

ספר העזרה

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

תוספתא (צוקרמאנדל), סנהדרין פ"ד ה"ז, עמ' 421

ספרי דברים (פינקלשטיין), פיסקא קס לשופטים י"ז י"ח, עמ' 211

בבלי, סנהדרין כא ע"ב

מקצת עדי נוסח עקיפים

יד החזקה, הלכות מלכים פ"ג ה"א, ספר תורה ז' ב'

כסף משנה, הלכות מלכים פ"ג ה"א, ספר תורה ז' ב'

המאירי, בית הבחירה, סנהדרין כא ע"א