header2

הלכה ו – זכויותיו וחובותיו של מלך

אגדה ג – המלך שלמה ומקטרגיו דף כ ט"ג עמ' 1278 – 1279

תרגום

ומי קיטרגו.  

אמר ר' יהושע בן לוי.  

יו'ד שב"ירבה" קיטרגו.  

שנה ר' שמעון בן יוחאי.  

עלה ספר משנה-תורה ונשתטח לפני    הקב'ה.  

אמר לפניו.  

רבון העולם.  

כתבת בתורתך.  

כל שטר, צוואה[1] שבטלה מקצתה בטלה   כולה.  

והרי שלמה מבקש לעקור יו'ד ממני.  

אמר לה הקב'ה.  

שלמה ואלף כיוצא בו בטלים ודבר ממך אינו בטל.

ר' הונא בשם ר' אחא.  

יו'ד שנטל הקב'ה מאמנו שרה ניתן חציו על שרה וחציו על אברהם.  

שנה ר' הושעיה.  

עלה יו'ד ונשתטח לפני הקב'ה ואמר.  

ריבון העולמים. עקרתני מן הצדקת         הזאת.  

אמר לו הקב'ה.  

צא לך.  

לשעבר היית נתון בשם נקבה ובסוף        תיבה.  

חייך (לשון שבועה) שאני נותנך בשם זכר ובראש תיבה.  

זה הוא שכתוב "ויקרא משה להושע בן נון יהושע".

האגדה

1   ומי קיטרגו.  

2   אמ' ר' יהושע בן לוי.  

3   יו'ד שב"ירבה" קיטרגו.  

4   תני ר' שמעון בן יוחי.  

5   עלה ספר משנה-תורה ונשתטח לפני הקב'ה.  

6   אמ' לפניו.  

7   רבון העולם.  

8   כתבתה בתורתך.  

9   כל דייתיקי שבטלה מקצתה בטלה כולה.  

10 והרי שלמה מבקש לעקור יו'ד ממני.  

11 אמ' לה הקב'ה.

12 שלמה ואלף כיוצא בו בטילין ודבר ממך אינו בטל.  

13 ר' הונא בשם ר' אחא.

14 יו'ד שנטל הקב' מאמינו שרה ניתן חציו על שרה וחציו על אברהם.

15 תני ר' הושעיה.

16 עלה יו'ד ונשתטח לפני הקב'ה ואמ'.

17 רבון העולמים. עקרתני מן הצדקת הזאת.

18 אמ' לו הקב'ה.

19 צא לך.

20 לשעבר היית נתון בשם נקיבה ובסוף תיבה.

21 חייך שאני נותנך בשם זכר ובראש תיבה.

22 הדא הוא דכת' "ויקרא משה להושע בן נון יהושע".

עיון קצר באגדה

האגדה בנויה משני חלקים עיקריים: הראשון עוסק בניסיונו הכושל של שלמה המלך להסיר את האות יו"ד מהצו 'לא יַרְבֶּה לּוֹ סוּסִים... וְלֹא יַרְבֶּה לּוֹ נָשִׁים...ֹ וְכֶסֶף וְזָהָב לֹא יַרְבֶּה...'[3], והחלק השני

עניינו בהסרת האות יו"ד משמה של שרי אשת אברהם על ידי האלהים. כל חלק בנוי משתי יחידות; יחידה ראשונה קצרה, והשנייה ארוכה המהווה מעין הסבר לקודמתה. בשני חלקי האגדה סיטואציות דומות שתוצאתן מנוגדת, מבנה היוצר אגדה בעלת זו תבנית חצויה[4]. נראה כי חלקי האגדה והיחידות המרכיבות כל חלק היו נפרדים, שכן כל יחידה נאמרה על ידי חכם אחר: בחלק א' נאמרה היחידה הראשונה על ידי רבי יהושע בן לוי, והיחידה השנייה על ידי רבי שמעון בר יוחאי. בחלק ב' היחידה הראשונה נאמרה על ידי ר' הונא בשם ר' אחא, והיחידה השנייה על ידי רבי אושעיה. בעל האגדה צרף את דברי החכמים יחדיו על מנת ליצור שלמות מבנית ורעיונית.

חלק א' – עניינו בהשמטת את האות יו"ד על ידי שלמה המלך (שורות 1 – 12)

יחידה ראשונה (שורות 1 – 3)

השאלה 'מי קיטרגו' מעוררת תהייה בדבר דרכו של האל במשפט, האם אינו דן את האדם העובר על חוקיו אלא אם כן יש תובע המאשימו[5]. רבי יהושע בן לוי מצמצם את תשובתו רק למיהותו של המקטרג, ותשובתו – המקטרג היא האות יו"ד. שלמה המלך הִשְמִיטָהּ מהמילה יַרְבֶּה, ולפיכך יצר למעשה צו אחר 'רַבֵּה', הרבה נשים, סוסים וכסף וזהב[6].

יחידה שנייה (שורות 4 – 12 )

רבי שמעון בר יוחאי מספר על תלונתו של הספר 'משנה תורה'[7] בפני הקב"ה על כי האות יו"ד הושמטה ממנו בחוקי המלך על ידי שלמה. שלושה ביטויים מביעים את כניעותו של הספר בפני האל: 'נשתטח', דהיינו השתחווה לו עמוקות; 'רבון העולם' כינה אותו בשם המעיד על קבלתו כאדון העולם; 'דייתיקי', כך כינה את התורה, משמע התורה היא צוואת האל, חוזה הברית, ויש לקיימה במלואה[8]. תשובת האל חדה כתער, איש לא יוכל לבטל את התורה, גם חכם כשלמה ואפילו אלפים כמותו הם ומעשיהם יהיו בטלים.

חלק ב' – עניינו בהשמטת האות יו"ד על ידי האלהים (שורות 13 – 22)

יחידה א' (שורות 13 – 14)

ביחידה לא נשאל מי השמיט את האות יו"ד משמה של אמנו שרי וקְרָאָהּ שרה, שהרי ידוע כי האלהים עשה כן. מתוך התשובה משתמע כי השאלה היתה מה עלה בגורלה של אותה אות. ועל כך משיב ר' הונא בשם ר' אחא שחציה של היו"ד ניתן לשרה, וחציה לאברהם[9]. עם זאת התשובה בעייתית כי האות יו"ד איננה[10].

יחידה ב' (שורות 15 – 22)

פניית האות יו"ד לאלהים מוצגת באותם הביטויים שנאמרו על פניית הספר 'משנה  תורה', כלומר, גם היא פונה מתוך כניעות. אולם טענתה שונה, אין היא קובלת על עצמה אלא על כי נעקרה מאותה הצדקת. תשובת האלהים נפתחת בביטוי 'צא לך', דהיינו נטוש את טענתך המוטעית[11], שכן מעמדה של האות יו"ד הוטב מאוד. מסוף המילה הועתקה לראשיתה, ומשם של נקבה הועברה לשם של זכר[12], ולא עוד אלא שהוא יהושע המנהיג את עם ישראל בכניסתו והתנחלותו בארץ[13].

התבנית החצויה מדגישה את הניגוד הרעיוני; שלמה החסיר את האות יו"ד כדי לעבור על החוקים, ולכן דרכו לא צלחה, ואילו האלהים הסיר את האות יו"ד כדי להשביח את מעמדה, ומעשהו עלה יפה.

ה'דמויות' הפועלות בשני חלקי האגדה אינן אלא דוממים שהואנשו, ספר דברים והאות יו"ד. מעבר ליצירת עניין תרומתה של ההאנשה היא ברעיון הכוליות. אם הדומם כל מטרתו היא כניעות בפני האל, רצון לשמר את הברית עימו לעד, לדבוק בצדיקות, הרי שעל האדם מוטלת חובה זו על אחת כמה וכמה.[1] ערוך השלם ג', ערך 'דייתק', עמ' נה; סוקולוף, ערך 'דייתיקי', עמ' 146.

[2] לחלק ב' של האגדה בלבד.

[3] דברים י"ז ט"ז – י"ז.

[4] ראו פרנקל יונה, סיפור האגדה – אחדות של תוכן וצורה, עמ' 97 – 112 במיוחד עמ' 107 בו מוצגת ומוסברת תבנית חצויה של סיפור המורכב משני סיפורים עצמאיים.

[5] א. לפי מרגליות, במקורות מאוחרים הקיטרוג השתנה, האל שומע את זעקת הסובל  ובא לעזרתו (מרגליות, ויקרא רבה, עמ' תכ).

ב. אפשר שהנוסח כאן מלמד על השפעת החוק הרומי, רק כאשר יש תובע יש משפט. הקיסר לא התערב ללא פנייה ישירה של נתבע.

[6] ראו פרשנים קלאסיים על אתר. חלקם מלמדים עליו זכות, והדבר נראה כאפולוגטיקה.

[7] א. ראו יפה מראה על אתר.

ב. אפשר כי הספר 'משנה תורה' הוא שני לתורה, ומכאן שמביא את דברי משה האיש ולא את דבר האל. ואפשר שמייצג את התורה כולה, ולפי פירוש זה שלמה המלך מרשה לעצמו ללכת בדרך המנוגדת לקביעת האל בתורה.

ג. ספר דברים נבחר ל'מתלונן' כי חוק המלך כתוב בו.

[8] הכלל 'דייתיקי שבטלה מקצתה בטלה כולה' הוא כלל מאוחר (ראו בבלי, בבא בתרא קמח ע"ב). לעומת זאת הכלל 'עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה' הוא כלל קדום הנלמד מהתורה. (ראו תוספתא (ליברמן), בבא קמא  פ"ז הכ"ז עמ' 35). התורה היא הן עדות הן צוואתו של האל.

[9] אפשר כי התשובה היא שעשוע חשבוני; לשניהם נוספה האות ה"א שהיא חמש, וסכום 'שני החצאים' שנוסף לשמותיהם הוא עשר, משמע האות יו"ד.

[10] אפשר כי יש כאן רמז של רבי אחא הרואה בשותפות של שני בני הזוג יתרון. בשל מבנה האגדה בולט חסרון תשובתו של רבי אחא בשם האלהים.

[11] 'כאומר לו צא מהמחשבה המוטעית שלך, ואם אינך עושה זאת צא מבית המדרש ולך החוצה' (ירושלמי, נדרים פ"ו מ ט"א/ה"ח, עמ'1037 ).

[12] בעולמם של חכמים הזכר עולה בחשיבותו על הנקבה משום שהוא חייב בכל המצוות, והיא רק בחלקן, הוא חייב בלימוד תורה, ואילו עליה, לדעת הרוב, נאסר ללמוד, הוא היורש הראשון, והיא רק בדיעבד כאשר אין זכר וכו'.

[13] ייתכן שיש לומר כי היא ניתנה לו כברכה שלא יחטא בחטא המרגלים. עיינו במדבר י"ג.
 

סוגה

סיפור ומדרש


מונחי דיון

תני

בשם

הדא הוא דכתיב

חכמים

רבי יהושע בן לוי

רבי שמעון בר יוחאי

רבי הונא או רב הונא

רבי אחא או רב אחא

רבי הושעיה

מושגים

משנה תורה

הקדוש ברוך הוא

רבון העולם/העולמים

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

ויקרא רבה (מרגליות), פי"ט ב', עמ' תכ – תכב

בראשית רבה (אלבק), מ"ז א', עמ' 471[2]

מקצת עדי נוסח עקיפים

שמות רבה (שאנן), ו' א', עמ' 182 – 183

תנחומא (בובר), פרשת וארא ו' ב'

תנחומא (ורשא), פרשת וארא ה'

שיר השירים רבה, י"א ג' – ד'