header2

הלכה ו – זכויותיו וחובותיו של מלך

אגדה ב – המלך שלמה ומקטרגיו דף כ ט"ג עמ' 1278

תרגום

כתוב "לשחוק אמרתי מהולל".

אמר הקב'ה לשלמה.

מה עטרה זו בראשך. רד מכסאי.

ר' יוסי בן חנינה אמר.

באותה שעה ירד מלאך ונדמה כדמות שלמה והעמידו מכסאו וישב תחתיו.

והיה מחזר על בתי כנסיות ובתי מדרשות ואומר "אני קהלת הייתי מלך על יש'                     בירוש"'.

והיו אומרים לו.

המלך יושבעל כסאו[1] או בהיכלו[2] ואתה אומר "אני קהלת".

והיו מכים אותו בקנה ומביאים לפניו קערת גריסין.

באותה שעה אמר "וזה היה חלקי"

יש אומרים. מקל[3] (שהיה נסמך עליו)

ויש אומרים. קנה או קערת חרס[4]

ויש אומרים חגור (שקושרים על המותנים)

האגדה

1   כת' "לשחוק אמרתי מהולל".

2   אמ' הקב'ה לשלמה.

3   מה עטרה זו בראשך. רד מכסאי.

4   ר' יוסי בן חנינה אמ'.

5   באותה שעה ירד מלאך ונדמה כדמות שלמה והעמידו מכסאו וישב תחתיו.

6   והיה מחזר על בתי כניסיות ובתי מדרשות ואו' "אני קהלת הייתי מלך על יש' בירוש"'.

7   והוו מרין ליה.

8   מלכא יתיב על בסיליון דידיה ות[י1]^מר "אני קהלת".

9   והיו מכין אותו בקנה ומביאין לפניו קערת גריסין.

10 באות' שעה אמ' "וזה היה חלקי"

11 אית דמרין. חוטרא.

12 ואית דמרין. קניא.

13 אית דמרין. קושרתיה.

עיון קצר באגדה

הפסוק 'לִשְׂחוֹק אָמַרְתִּי מְהוֹלָל וּלְשִׂמְחָה מַה זֹּה עֹשָׂה' (קהלת ב' ב') פותח את האגדה. כפשוטו מביע הפסוק תפיסת עולם שהשחוק והשמחה, אשר מסמלים אורח חיים ארצי וחומרי, אינם מובילים לחיים טובים יותר, הכאב והסבל ממשיכים להיות מנת חלקו של האדם.

מקומו של הפסוק בפתח האגדה בא לרמוז כי שפע חומרי הוא בר חלוף, שלמה המלך שבחר בשחוק ובשמחה נענש, סובל ומגיע בדרך הקשה להבנה זו.

ייתכן כי הפסוק סוגר את האגדה הקודמת[6] ומשמש בה מעין סיכום. באגדה קודמת מתואר כי שלמה המלך בחר להתענג על שפע חומרי שהתבטא בריבוי סוסים, כסף וזהב, ואפשר כי ריבוי הנשים מרמז על בחירה בהוללות. אמירת הפסוק בסיום משקפת התפקחות והבנה כי אין זו הדרך הנכונה. אולי לכן אמר קהלת, הוא שלמה המלך על פי המסורת, כי השחוק והשמחה הבל הם[7].

ייתכן כי בעל האגדה שילב את הפסוק בין שתי האגדות על מנת ליצור קשר רעיוני ביניהן.

סיפור המעשה נפתח בשאלת האלהים לשלמה 'מה עטרה זו בראשך' (שורה 3). השאלה נאמרת לכאורה בתמיהה, אבל למעשה ניתן להבינה כקביעה שאין מקומו של כתר המלכות על ראשו. שלמה עבר על חוקי התורה, הרבה נשים, סוסים כסף וזהב, לכן אינו ראוי לעטרה יותר. מיד אחרי השאלה הרטורית ניתן הצו 'רד מכסאי'. לא נאמר מ'כסאך', כס המלך, אלא 'מכסאי', כביכול קיבל שלמה המלך זכות לשבת על כס האלהים[8].

עלילת סיפור המעשה (שורות 4 – 10) מובאת על ידי רבי יוסי בן חנינה. הצו התקיים מיידית; מלאך הדומה במראהו לשלמה ירד משמים וישב על כסאו[9]. שלמה המלך הפך לאביון המחזר על הפתחים ונתפס כמשוגע משום שהכריז על עצמו 'הייתי מלך על ישראל'. אף לא אחד האמין לדבריו, היכו אותו על חוצפתו, אך בה בעת גם ריחמו עליו ונתנו לו גריסים, מאכל עניים. רק בעליבות זו הבין שלמה המלך את טעותו והצדיק את העונש באומרו: 'וזה היה חלקי'[10] (שורה 10).

המילה המנחה בסיפור היא כיסא: כס האלהים (שורה 3), כס המלך (שורה 5), ובסילון, אותו הכיסא שעליו יושב המתחזה למלך (שורה 8). ניתן להניח כי לא בכדי מילה זו היא המוטיב המרכזי באגדה, שכן כבר במקרא מתואר כסאו המפואר והייחודי של שלמה בהרחבה[11].

המדרש במקבילה לאגדה[12] מקשר בין כסאו של שלמה על שש המעלות שבו ובין חוקי המלך[13], מקישור זה משתמע כי זהו כיסא של מלך הדן את עמו בצדק ועל פי התורה. המדרש שם מסתיים בדברי רבי אחא[14]: 'כהדא קתדרא דמשה...'. החל מן המאה הראשונה לספירה ויש האומרים לפנה"ס מכונים כסאות זקני העדה ומנהיגיה בבתי הכנסת 'קתדרא דמשה'[15], מכאן שאולי המדרש הוא ביקורת על מנהיגות העם[16].  

החלק האחרון (שורות 11 – 13) הוא, כנראה, תוספת מאוחרת שהובאו בה דיעות שונות במה הולקה המלך שלמה. אפשר כי בחירת המספר בשלושת החפצים באה להביע את שפלותו של המלך שלמה, את 'בירא עמיקתא' בה מצוי. סמלי המלכות בהם השתמש בעבר: שרביט, קערת זהב או כסף וחגור, הפכו אות לעליבותו ולסבלו.[1] סוקולוף, ערך 'סילון', עמ' 374. 

[2] ערוך השלם ב', ערך 'בסילקי', קלב – קלג. 

[3] ערוך השלם ג',  ערך 'חטר', עמ' שעד. 

[4] א. יפה מראה גורס 'קודיה' על פי המקבילה בקהלת רבה (וילנא) ב' י'.

ב. קערה של חרס שהאדם נושא אותה לכל מקום ואוכל ממנה (ערוך השלם ז', ערך 'קד' עמ' סג). 

[5] ערוך השלם ז', ערך 'קשר', עמ' רכו. 

[6] ראו פרשנים על אתר.

[7] לפי פשוטו של מקרא דברי שלמה הם מסקנתו השלילית מבחירתו בשמחה ובשחוק כדרך חיים.

[8] ישנם פרשנים על אתר המבקשים לומר ששלמה יושב על כסא האלהים, כי בחירתו נעשתה על ידי התערבותו של נתן הנביא, שליחו של האל. (ראו מלכים א' א'). 

[9] בסיפור דומה בבבלי גיטין סח ע"ב המלאך היושב על כסאו של שלמה המלך אינו אלא סטרא אחרא.

[10] הפשט של חלק הפסוק המצוטט הוא זה היה שכרי. אך בפסוק הכוונה לשכר טוב, ההפך מדבריו באגדה, ככתוב 'וְכֹל אֲשֶׁר שָׁאֲלוּ עֵינַי לֹא אָצַלְתִּי מֵהֶם לֹא מָנַעְתִּי אֶת לִבִּי מִכָּל שִׂמְחָה כִּי לִבִּי שָׂמֵחַ מִכָּל עֲמָלִי וְזֶה הָיָה חֶלְקִי מִכָּל עֲמָלִי' (קהלת ב' י') 

[11] 'וַיַּעַשׂ הַמֶּלֶךְ כִּסֵּא שֵׁן גָּדוֹל וַיְצַפֵּהוּ זָהָב מוּפָז: שֵׁשׁ מַעֲלוֹת לַכִּסֵּה וְרֹאשׁ עָגֹל לַכִּסֵּה מֵאַחֲרָיו וְיָדֹת מִזֶּה וּמִזֶּה אֶל מְקוֹם הַשָּׁבֶת וּשְׁנַיִם אֲרָיוֹת עֹמְדִים אֵצֶל הַיָּדוֹת: וּשְׁנֵים עָשָׂר אֲרָיִים עֹמְדִים שָׁם עַל שֵׁשׁ הַמַּעֲלוֹת מִזֶּה וּמִזֶּה לֹא נַעֲשָׂה כֵן לְכָל מַמְלָכוֹת' (מלכים א' י' י"ח – כ').  

[12] פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים), פיסקא כו ב', עמ' 386. 

[13] '...שש כנגד שש המעלות שהיו לכסא. כיצד, עלה לישב על מעלה ראשונה הכרוז יוצא ואומר לא ירבה לו נשים. עלה לישב על מעלה שנייה הכרוז יוצא ואומר לא ירבה לו סוסים. עלה לישב על מעלה שלישית הכרוז יוצא ואומר וכסף וזהב לא ירבה לו מאד. עלה לישב על מעלה רביעית הכרוז יוצא ואומ' לא תטה משפט. עלה לישב על מעלה חמשית הכרוז יוצא ואומר לא תכיר פנים. עלה לישב על מעלה ששית הכרוז יוצא ואומר לא תקח שוחד. בא לישב על מעלה שביעית אומ' לו דע לפני מי אתה יושב...' פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים), פיסקא א' ז' ד"ה ביום כלות המשכן (עמ' 12). 

[14] שם, שם. סביר להניח כי זה אותו רבי אחא בפתח האגדה כאן. 

[15] סוקוניק, קתדרה של משה שבבתי הכנסת העתיקים, תרביץ א' ב', תר"ץ, עמ' 145 – 151; מאק חננאל, קתדרה דמשה וקתדרה דדרושה, קתדרה (72), תמוז תשנ"ד, עמ' 3 – 12. 

[16] ייתכן שהמדרש נאמר דווקא על קורבנות הנשיאים ביום חנוכת המשכן כביקורת על הראשים שלא הלכו בדרכם של הנשיאים. לכן בזמנם לא היתה חנוכת המשכן – המקדש אלא כשלון.  

סוגה

מדרש וסיפור


מונחי דיון

כתיב

חכמים

רבי יוסי בן חנינה

מושגים

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים), פיסקא כו ב', עמ' 386

מקצת עדי נוסח עקיפים

קהלת רבה (וילנא), פ"ב ג'

תנחומא (בובר), פרשה אחרי מות ב'

רות רבה (לרנר), פרשה ה' ד"ה ואכלת מן הלחם