header2

הלכה ו – זכויותיו וחובותיו של מלך

אגדה טו – דוד המלך כמשענת להלכות דף כ ט"ג עמ' 1278

תרגום

רב כהנא אמר.

על שם "הששי יתרעם לעגלה".

ומה כתוב שם.

"ואם מעט ואוסיפה לך כהנה וכהנה"

האגדה

1 רב כהנא אמ'.

2 על שם "הששי יתרעם לעגלה".

3 ומה כת' תמן.

4 "ואם מעט ואוסיפה לך כהנה וכהנה"

עיון קצר באגדה

במשנה נאמר: לא ירבה לו נשים אלא שמונה עשרה' (סנהדרין פ"ב מ"ד). בסוגיה לא נשאל מהו המקור לקביעה 'אלא שמונה עשרה'[1], אך היא מובנת מהמדרש המשיב עליה.

מדרשו של רב כהנא מתבסס על צירוף שני מקורות במקרא: המקור האחד, 'הַשִּׁשִּׁי יִתְרְעָם לְעֶגְלָה' (דברי הימים א' ג' ג',) מזכיר את בנו השישי מאשתו השישית, כלומר שש נשים היו לו בהיותו מלך בחברון. המקור השני הוא סופו של הפסוק 'וָאֶתְּנָה לְךָ אֶת בֵּית אֲדֹנֶיךָ וְאֶת נְשֵׁי אֲדֹנֶיךָ בְּחֵיקֶךָ וָאֶתְּנָה לְךָ אֶת בֵּית יִשְׂרָאֵל וִיהוּדָה וְאִם מְעָט וְאֹסִפָה לְּךָ כָּהֵנָּה וְכָהֵנָּה' (שמואל ב' י"ב ח'), שנאמר בתוכחת נתן הנביא לדוד על חטאו עם בת שבע. דברי הנביא כפשוטם מבהירים כי דוד זכה בהרבה, ניתנו לו בית אדוניו, כלומר מלכותו, נשותיו, בית ישראל ויהודה[2], ואם מעט היה הדבר בעיניו היה מוסיף לו.

במדרש מצמצם רב כהנא את נושא התוכחה לנשים בלבד. המילה 'כָּהֵנָּה' משמשת ככינוי מוסב לשש הנשים שהיו לו לפי הפסוק  'הַשִּׁשִּׁי יִתְרְעָם לְעֶגְלָה',ומשום שהמילה נזכרת פעמיים, הרי אפשר היה שתהיינה לו עוד שתים עשרה על השש, דהיינו יחד שמונה עשרה נשים[3].

המדרש רחוק מפשוטו של מקרא, וכנראה, בא לאשש קביעה שייתכן כי מקורה במסורת קדומה.


[1] במקבילה בבבלי השאלה נשאלת. 

[2] יש המפרשים כי הכוונה ליכולתו לבחור לו נשים כראות עיניו מישראל ומיהודה. ראו רמב"ם, הלכות מלכים פ"ד ה"ד. 

[3] א. בבלי יש ויכוח בין האמוראים על מדרש זה. ראה שם.

ב. אין בין מפרשי המקרא המסורתיים על המקום ולו פרשן אחד שמפרש כך את המילים כהנה וכהנה.  

סוגה

מדרש

מונחי דיון

על שם

חכמים

רב כהנא

מושגים

עדי נוסח

לא נמצאו

מקבילות

בבלי, סנהדרין כא ע"א

מקצת עדי נוסח עקיפים

לא נמצאו